top

Słownik pojęć • Zobowiązania długoterminowe

  Za zobowiązania długoterminowe uważa się te zobowiązania, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

  Zalicza się do nich:

  • długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
  • długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
  • inne długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych,
  • inne zobowiązania długoterminowe.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2014

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991