« Back to Glossary Index

Akcja jest papierem wartościowym wyemitowanym przez spółkę akcyjną reprezentującym część jej kapitału zakładowego. Jest to najważniejszy spośród instrumentów udziałowych służących do transferu kapitału. Akcje dzieli się na: imienne, na okaziciela, zwykłe, uprzywilejowane.

Powrót do Słownika pojęć