« Back to Glossary Index

Analiza porównywalności transakcji rynkowych dotyczy szczegółowej analizy transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy podmiotami niezależnymi. Analiza ta obejmuje porównanie danych finansowych (w tym handlowych) w formie wewnętrznej tzw. porównanie wewnętrzne (na podstawie danych wewnętrznych w zakresie tożsamych lub podobnych transakcji) lub zewnętrznej tzw. porównanie zewnętrzne (na podstawie danych rynkowych, w zakresie porównywalnych transakcji). Celem analizy porównywalności jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie wyników uzyskiwanych przez te podmioty w porównywalnych transakcjach wewnętrznych lub przez podmioty niezależne na gruncie porównania zewnętrznego. Transakcje są porównywalne, jeśli żadna z różnic pomiędzy nimi nie może w sposób istotny wpłynąć materialnie na czynnik brany pod uwagę w metodyce (np. cenę lub marżę) lub jeżeli można wprowadzić należycie dokładne korekty, aby wyeliminować istotne skutki materialne takich różnic.

Powrót do Słownika pojęć