« Back to Glossary Index

Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, która przeprowadza podział globalnego zysku z badanych transakcji kontrolowanych w dwóch etapach. W pierwszym etapie każdemu uczestnikowi przypisany jest dostateczny zysk zapewniający podstawowy dochód, właściwy dla typu transakcji, w którą uczestnik jest zaangażowany. W drugim etapie wszelkie pozostałe resztowe zyski (straty) pozostające po pierwszym podziale zostają rozdzielone pomiędzy strony na podstawie analizy faktów i okoliczności, które mogą wskazać, jak ta pozostała kwota resztowa zostałaby podzielona pomiędzy przedsiębiorstwa niezależne.

Powrót do Słownika pojęć