« Back to Glossary Index

Usługi cash poolingu są jednym z narzędzi zarządzania płynnością finansową grup kapitałowych. Polegają one na optymalizowaniu zarządzania finansami poprzez koncentrowanie na wspólnym rachunku grupy środków pochodzących
z rachunków jednostkowych poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na:

  • kompensowanie przejściowych niedoborów środków finansowych, wykazywanych przez niektórych uczestników usługi cash poolingu, nadwyżkami osiąganymi przez inne podmioty,
  • minimalizację globalnych kosztów kredytowania podmiotów grupy,
  • optymalizację kosztów i przychodów odsetkowych w ramach grupy.
Powrót do Słownika pojęć