« Back to Glossary Index

Przekazywanie części uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania znajdujące się w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zaletami decentralizacji są skrócenie czasu reakcji przedsiębiorstwa na zmiany, większe zaangażowania kierownictwa niższego szczebla w proces zarządzania oraz skrócenie procesu decyzyjnego. Wadami decentralizacji przedsiębiorstwa są natomiast: niebezpieczeństwo autonomizacji celów i dezintegracji, problemy z podziałem kompetencji w relacjach z centrum oraz dublowanie niektórych funkcji. Efektem decentralizacji przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności.

Powrót do Słownika pojęć