« Back to Glossary Index

Znormalizowana dokumentacja cen transferowych DCT UE składać się ma z dwóch głównych części:
dokumentacji podstawowej oraz dokumentacji odnoszących się do poszczególnych krajów.
Dokumentacja podstawowa powinna odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą przedsiębiorstwa i przedstawiać ogólny opis grupy przedsiębiorstw międzynarodowych oraz jej systemu cen transferowych.
Dokumentacja odnosząca się do określonego kraju stanowić ma natomiast uzupełnienie i uszczegółowienie dokumentacji podstawowej w zakresie konkretnej, dokumentowanej transakcji. Dopiero całość złożona z tych dwóch części stanowi dokumentację podatkową dla danego państwa członkowskiego.

Powrót do Słownika pojęć