« Back to Glossary Index

Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się głównie krótkoterminowe aktywa finansowe, czyli składniki majątku, które znajdują się w posiadaniu jednostki przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, a w szczególności:

  • akcje i inne papiery wartościowe przeznaczone do sprzedaży,
  • udzielone innym jednostkom pożyczki,
  • środki pieniężne ulokowane na terminowych rachunkach bankowych,
  • środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
  • inne środki pieniężne (np. czeki i weksle obce).
Powrót do Słownika pojęć