« Back to Glossary Index

Inwestycje są to aktywa, które jednostka (osoba fizyczna lub prawna) posiada w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Korzyści te mogą wynikać z przyrostu wartości tych aktywów, z uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Inwestycje dzielą się na długo- i krótkoterminowe.

Powrót do Słownika pojęć