« Back to Glossary Index

Pieniężny odpowiednik majątku stanowiącego własność przedsiębiorstwa ustalony zgodnie ze statutem, umową o utworzeniu lub przepisami o gospodarce finansowej przedsiębiorstwa. Obejmuje on kapitał podstawowy, należne lecz niewniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny i pozostałe kapitały rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Powrót do Słownika pojęć