« Back to Glossary Index

Kapitał stały to zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa kapitał o charakterze długoterminowym. Stanowi on sumę kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych, rezerw długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Powrót do Słownika pojęć