« Back to Glossary Index

Korekta podlegających opodatkowaniu zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa dokonywana przez jedną administrację podatkową w wyniku stosowania zasady pełnej konkurencji do transakcji obejmujących przedsiębiorstwo powiązane położone na terytorium podlegającym kompetencji innej administracji podatkowej.

Powrót do Słownika pojęć