« Back to Glossary Index

Koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa obejmujące:

  • wartość netto sprzedanych lub likwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty prowadzonej działalności socjalnej,
  • przekazane darowizny,
  • zapłacone kary, grzywny i odszkodowania,
  • odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów oraz należności,
  • spisanie przedawnionych, umorzonych lub nieściągalnych należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
  • utworzenie rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi.
Powrót do Słownika pojęć