« Back to Glossary Index

Standardy rachunkowości przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunkowości. Organizacją opracowującą ujednolicone zasady rachunkowości jest Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Comitee (IASC).

Celem tej organizacji jest:

  • formułowanie i publikowanie standardów rachunkowości, które powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych, jak też promowanie standardów w celu ich przestrzegania i zaakceptowania na całym świecie,
  • działalność zmierzająca do poprawy i ujednolicenia regulacji i standardów rachunkowości oraz procedur prezentacji sprawozdań finansowych.

Zakres obowiązywania MSR różni się w zależności od poszczególnych krajów, z tym, że wiele z nich przyjęło MSR jako oficjalne standardy rachunkowości. W Polsce obowiązujące są przepisy Ustawy o rachunkowości i dopiero w przypadku braku uregulowań w danym zakresie, należy kierować się MSR. Jedynie spółki giełdowe będące częścią grupy kapitałowej mają obowiązek stosowania standardów MSR/MSSF. MSR określa m.in.: sposób prezentacji danych finansowych; metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów; zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym; sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych; metody prezentacji majątku trwałego, itp.

Powrót do Słownika pojęć