« Back to Glossary Index

Należności o terminie zapadalności powyżej roku. Do należności tych mogą należeć np. udzielone pożyczki długoterminowe oraz inne należności, które spłacone zostaną w terminie późniejszym niż 12 miesięcy, za wyjątkiem należności handlowych (z tytułu dostaw i usług).

Powrót do Słownika pojęć