« Back to Glossary Index

Należności krótkoterminowe zaliczane są aktywów obrotowych i obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego.

Powrót do Słownika pojęć