« Back to Glossary Index

Jednostka odpowiedzialna za relacje pomiędzy zyskiem a całkowitymi zasobami zainwestowanymi w tę jednostkę, czyli za wykorzystanie kontrolowanych przez nią aktywów. Kierownik ośrodka inwestycji posiada pełny zakres uprawnień i odpowiedzialności, a więc sprawuje kontrolę nad kształtowaniem się kosztów, uzyskiwaniem przychodów oraz nad inwestycjami. Im większa niezależność przyznana takim jednostkom w ramach grupy przedsiębiorstw międzynarodowych, tym bardziej upodabniają się one do niezależnych przedsiębiorstw. Ośrodek inwestycji rozumiany w sposób wąski sprowadza się do scedowania na daną jednostkę odpowiedzialności za pojedynczy projekt inwestycyjny.

Powrót do Słownika pojęć