« Back to Glossary Index

Jednostka odpowiedzialna za różnice pomiędzy przychodami a kosztami, czyli za ich wzajemną relację. Ośrodek taki sprawuje kontrolę zarówno nad kosztami (ich poziomem i miejscem powstawania), jak i nad przychodami (analogicznie jak centrum przychodów może samodzielnie decydować o cenach, strukturze asortymentowej i wielkości sprzedaży). Ośrodki odpowiedzialne za zysk to najczęściej zakłady finalne prowadzące sprzedaż zewnętrzną lub rzadziej zakłady półfabrykatów i zakłady pomocnicze prowadzące sprzedaż wewnętrzną.

Powrót do Słownika pojęć