« Back to Glossary Index

Podatkowa grupa kapitałowa jest instytucją prawa podatkowego regulowaną przepisami Ustawy o podatku od osób prawnych, w której podatek dochodowy należny za dany rok podatkowy liczony jest od łącznych dochodów jej uczestników. Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót do Słownika pojęć