« Back to Glossary Index

Porównywalność transakcji zachodzi, jeśli żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub gdy można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek eliminujących istotne efekty takich różnic.

Powrót do Słownika pojęć