« Back to Glossary Index

Rezerwy na zobowiązania stanowią szczególny rodzaj zobowiązań. Odzwierciedlają one wynikający z przeszłych zdarzeń, niedający się uniknąć, obowiązek jednostki wykonania w przyszłości świadczeń (zapłaty, dostaw, usług), których kwotę można wiarygodnie oszacować, jednak ani ich ostateczna wysokość, ani termin zaspokojenia, a często także kontrahent, mający otrzymać te świadczenia, nie są w danej chwili (w momencie ich ujęcia) pewne.

Powrót do Słownika pojęć