« Back to Glossary Index

Rozliczenia te tworzone są na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione, ale są związane z już osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Dlatego bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów interpretuje się jako kwoty ujęte w kosztach danego okresu, dla których zobowiązania powstaną w przyszłych okresach sprawozdawczych. W przeciwieństwie do rezerw, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ustala się na ściśle określone świadczenia, a nie na ryzyko ich wystąpienia. Stopień prawdopodobieństwa poniesienia wydatków w przypadku biernych rozliczeń jest znacznie wyższy, czasami wręcz pewny, co odróżnia je od rezerw na zobowiązania, które tworzone są na znane jednostce ryzyko. Przykładem może być np. zużycie wody, odczytywane na podstawie licznika, na które faktura przychodzi raz na kwartał na koniec okresu.

Powrót do Słownika pojęć