« Back to Glossary Index

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo w okresie obecnym, a dotyczącymi przyszłych okresów sprawozdawczych (np. prenumerata, ubezpieczenie czy abonament). Koszty przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego, jak również w okresie najczęściej nie przekraczającym 5 lat.

Powrót do Słownika pojęć