« Back to Glossary Index

Za zobowiązania długoterminowe uważa się te zobowiązania, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zalicza się do nich:

  • długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
  • długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
  • inne długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych,
  • inne zobowiązania długoterminowe.
Powrót do Słownika pojęć