Postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

W przypadku negatywnego wyroku WSA podatnikowi przysługuje skarga do NSA, która musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. Wyrok NSA stanowi ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane przez Sąd w Polsce.

W przypadku negatywnego wyroku NSA w ograniczonym zakresie istnieje możliwość zaskarżenia go do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli możliwe jest wykazanie sprzeczności przepisów prawa polskiego z przepisami europejskimi, które zostały inkorporowane do polskiego porządku prawnego. Podobnie jak powyżej termin rozpatrzenia skargi przez NSA wynosi ok. 1 roku.