top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Safe harbour - pożyczki

31-01-2019

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących cen transferowych, od dn. 01.01.2019 roku obowiązują uproszczenia typu safe harbour dla transakcji pożyczki oraz odpowiednio kredytu i emisji obligacji (art. 11g uCIT oraz odpowiednio art. 23s uPIT).

Skutkiem zastosowania uproszczonego mechanizmu, o którym mowa w art. 11g uCIT/ art. 23s uPIT jest odstąpienie przez organ podatkowy od określenia dochodu/straty podatnika w zakresie określenia wysokości oprocentowani pożyczki, gdy spełnione są łącznie wskazane w ustawie warunki (szczegóły w tabeli poniżej).

Dla podatników z kolei oznacza to, iż mogą oni odstąpić od przygotowania analizy porównawczej / opisu zgodności, o ile oprocentowanie takiej pożyczki na dzień zawarcia umowy kalkulowane jest w oparciu o bazową stopę procentową i marżę określoną w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Pożyczka

(kredyt, emisja obligacji)

 

Warunki zastosowania tzw. safe harbour

1)   oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o:

– rodzaj bazowej stopy procentowej

– marżę,

ogłaszane w obwieszczeniu przez Ministra Finansów (treść obwieszczenia obowiązującego od dn. 01.01.2019 r.);

2)   nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;

3)   pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;

4)   w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty*;

5)   pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

* Kwoty pożyczek udzielonych w walucie innej niż złote, na potrzeby określenia, czy przekraczają one limit 20 000 000 zł, przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień udzielenia/zaciągnięcia pożyczki, rozumiany jako dzień wypłaty kwoty pożyczki lub pozostawienia jej do dyspozycji pożyczkobiorcy.
   
Obwieszczenie Ministra Finansów

z dn. 23.12.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

W obwieszczeniu (w załączniku) obowiązującym od dn. 01.01.2019 r. ustala się:

1)     rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:

a)   w złotych – WIBOR 3M,

b)   w dolarach amerykańskich – LIBOR USD 3M,

c)   w euro – EURIBOR 3M,

d)   we frankach szwajcarskich – LIBOR CHF 3M,

e)   w funtach brytyjskich – LIBOR GBP trzymiesięczny;

2)     marża:

a)   2 p.p.,

b)   stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera

– i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

 

Przykład

 

Umowa pożyczki z dn. 09.01.2019 r. na kwotę 50 000,00 zł.

Założenie: spełnienie wskazanych w ustawie warunków

Oprocentowanie = WIBOR 3M z dn. 14.01.2019 r. + marża

Oprocentowanie =  1,72% + 2%

Oprocentowanie = 3,72%

Zakłada się, iż ustalenie oprocentowania dla ww. pożyczki na poziomie 3,72% jest oprocentowaniem rynkowym, a podatnik może odstąpić od sporządzenia analizy / opisu zgodności.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991