top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Korekty cen transferowych

9-04-2019

Zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących cen transferowych, podatnicy od dn. 01.01.2019 roku, w odniesieniu do korekt cen transferowych, zobowiązani są do ujmowania ich w roku podatkowym, którego korekty te dotyczą.

Dotychczas, z uwagi na brak przepisów szczególnych regulujących kwestię ujmowania korekt cen transferowych, stosowano zasadniczo zasady ogólne, tj. dokonywano korekt uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów na bieżąco w okresie rozliczeniowym bez konieczności cofania się z korektą do okresu sprawozdawczego, którego te korekty dotyczą.

Aby skorzystać z możliwości dokonania korekty muszą zostać spełnione łącznie warunki wskazane w art. 11e uCIT oraz odpowiednio art. 23q uPIT .

 

 Warunki zastosowania korekty cen transferowych

1) W transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie  roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;

2) Nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami , jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych.

3) W momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik.

4) Podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.

5) Podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

 

W odniesieniu do wątpliwości jakie pojawiły się względem nowych regulacji, Ministerstwo Finansów opublikowało w dn. 11.03.2019 r. wyjaśnienia dotyczące momentu ujmowania korekt wystawionych w roku 2019 dla transakcji / innych zdarzeń realizowanych w roku 2018.

W treści wyjaśnienia MF wskazano, że przepisy dotyczące korekt cen transferowych w brzmieniu obowiązującym od dn. 01.01.2019 r. stosuje się do transakcji kontrolowanych realizowanych po dniu 01.01.2019 r. Tym samym korekty cen transferowych, które zostały wprawdzie wystawione po dn. 01.01.2019 roku, ale dotyczą transakcji lub innych zdarzeń realizowanych do dn. 31.12.2018 roku, powinny zostać rozliczone w okresie sprawozdawczym na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 roku [Komunikat Departamentu Cen Transferowych i Wycen z dn. 11.03.2019 r.; źródło: www.podatki.gov.pl].

 

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991