top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Trudne do wyceny wartości niematerialne

25-04-2019

Wśród zmian wprowadzonych nowelizacją przepisów o cenach transferowych, która weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawodawca wprowadził m.in. definicję „trudnych do wyceny wartości niematerialnych” (§2 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dn. 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w odniesieniu do informacji o schematach podatkowych w art. 86a pkt 14 Ordynacji podatkowej). Nowela ta wynika z wdrożenia do polskich przepisów zaleceń Raportu BEPS Plan działania 8-10, które w lipcu 2017 roku zostały implementowane do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych.

Trudne do wyceny wartości niematerialne zostały zdefiniowane w ww. rozporządzeniu MF w sprawie cen transferowych. Pojęcie na gruncie przepisów dotyczących cen transferowych należy rozumieć jako:

„Wartości niematerialne, a także prawa do tych wartości, dla których w momencie ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie istniały wiarygodne dane porównawcze oraz prognozy dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych lub przewidywanych przychodów z tych wartości lub założenia zastosowane przy wycenie tych wartości obarczone były wysokim stopniem niepewności, co powoduje, że ostateczny rezultat ekonomiczny z przeniesienia tych wartości był trudny do określenia”.

W uzasadnieniu zaś do Ustawy zmieniającej, na mocy której wprowadzono definicję „trudnych do wyceny wartości niematerialnych” do art. 86a pkt 14 Ordynacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych, wymieniono przykłady trudnych do wyceny wartości niematerialnych takich jak baza klientów lub relacje z klientami.

Powyższe oznacza, że pojęcie „trudnych do wyceny wartości niematerialnych” na gruncie cen transferowych jest istotnie szersze niż „wartości niematerialne i prawne”, gdyż odnosi się również do dóbr (wartości) niematerialnych nieodzwierciedlonych w księgach, a mających ekonomiczną wartość, rozumianą najczęściej jako potencjał do generowania zysków. Jednocześnie oznacza to, że trudne do wyceny wartości niematerialne obejmują wszelkie wartości niematerialne i nie należy ich identyfikować z pojęciem „wartości niematerialnych i prawnych” funkcjonującym na mocy ustawy o rachunkowości (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 1 pkt 14).

W trakcie badania porównywalności transakcji kontrolowanej przeniesienia trudnych do wyceny wartości niematerialnych organ podatkowy uwzględnia ocenę:

  • czy podmioty niepowiązane w porównywalnych okolicznościach:

– dokonałyby rekalkulacji wysokości pierwotnie ustalonej ceny w oparciu o klauzulę umowną dotyczącą zmiany ceny?

– renegocjowałyby pierwotnie ustalone warunki, w tym wysokość ceny przedmiotu transakcji?

– przyjęłyby do rozliczenia porównywalnej transakcji płatności warunkowe?

  • czy przeprowadzając prognozę ceny transferowej na dzień zawarcia transakcji uwzględniono wszystkie możliwe do przewidzenia przez podmiot powiązany okoliczności, mające wpływ na wysokość ceny transferowej?

W przypadku, gdy cena transferowa przedmiotowych wartości niematerialnych, ustalona w oparciu
o dane prognozowane, różni się od skalkulowanej wysokości ceny transferowej na podstawie danych rzeczywistych o co najmniej 20%, organ podatkowy dokonuje rekalkulacji tej ceny mając możliwość skorzystania z danych, które nie mogły być znane stronom w dniu zawarcia transakcji kontrolowanej. W tym przypadku mamy zatem do czynienia z wyjątkiem od ograniczenia stosowania danych ex post przy badaniu rynkowości transakcji.

Natomiast zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, jeżeli cena transferowa trudnych do wyceny wartości niematerialnych została ustalona w oparciu o uprzednie porozumienie cenowe organ podatkowy nie dokona rekalkulacji przyjętej ceny transferowej w okresie, którego dotyczy wydana decyzja (tj. organy nie będą mogły stosować danych ex post).

Podsumowując, można uznać, iż wprowadzone z dn. 1 stycznia 2019 r. zmiany ułatwiają kontrolującym kwestionowanie rozliczeń wewnątrzgrupowych w zakresie trudnych do wyceny wartości niematerialnych z uwagi na możliwość korzystania z danych ex post. Dodatkowo, biorąc pod uwagę poziom skomplikowania przedmiotu transakcji, tj. trudnych do wyceny wartości niematerialnych, ustalony margines błędu wynoszący 20% może okazać się niewystarczający.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991