Powiązania, o których mowa w art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1] można zidentyfikować nie tylko pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność biznesową, lecz również pomiędzy fundacjami, stowarzyszeniami czy ogólniej mówiąc pomiędzy organizacjami pożytku publicznego (OPP). Kwestia poziomu odpłatności za usługi świadczone przez tego typu podmioty może budzić wątpliwości na gruncie przepisów o cenach transferowych.

Działalność pożytku publicznego została zdefiniowana w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[2] jako działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia[3]. Innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego są:

a)   kościoły i związki wyznaniowe,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)  spółdzielnie socjalne,  

d) spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wymienione podmioty mogą prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także działalność gospodarczą. Wymaga to jednak rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników uzyskiwanych z każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Dodatkowo zakres prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego powinien być ustalony w statucie organizacji bądź w innym akcie wewnętrznym.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działają na rynku i nie mogą funkcjonować w oderwaniu od niego. Dlatego zdarza się, że podmioty takie pozostają
w związkach z innymi uczestnikami rynku. Zidentyfikowanie pomiędzy nimi powiązań określonych w art. 11 uCIT może w przypadku zawierania transakcji, których wartość przekracza ustawowe limity prowadzić do powstania wątpliwości w zakresie  cen transferowych.

 W momencie, gdy transakcje dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez OPP znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych. Jednak działalność pożytku publicznego, nawet ta, która prowadzona jest odpłatnie, ustala ceny na poziomie zdecydowanie niższym niż rynkowy. Z samej Ustawy wynika, że działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie nie może ustalać cen wyższych niż poniesione koszty. Co więcej, ustalenie wynagrodzenia wyższego jest równoznaczne z utratą statusu działalności pożytku publicznego w odniesieniu do danej działalności, a jeśli jest to jedyna działalność podmiotu to całkowicie traci on swój status.

 Zagadnienie określania dochodu spółki prowadzącej działalność pożytku publicznego w drodze szacowania stało się przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie[4]. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o. o. posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z umową spółki działa ona w celu wspomagania organizacji prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą. Cele te realizowane są m.in. poprzez zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi i wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek. Spółka posiada na własność nieruchomości przystosowane do pełnienia funkcji edukacyjnych, a także wynajmuje takie nieruchomości od innych podmiotów. Powierzchnię we wspomnianych budynkach Spółka wynajmuje Stowarzyszeniu, które stanowi wobec niej podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 uCIT, przy czym pobiera za to niskie opłaty. Przykładowo, wybudowany za kwotę kilkudziesięciu mln złotych przez Spółkę kompleks szkolny jest wynajmowany Stowarzyszeniu za cenę 2.500 zł  miesięcznie + VAT.

W związku z opisaną sytuacją Spółka zadała organowi następujące pytanie:

Czy do transakcji wynajmu nieruchomości Stowarzyszeniu przez Spółkę, organ podatkowy będzie mógł określić dochody spółki w drodze oszacowania w odniesieniu do wartości rynkowej usług najmu nieruchomości?

 Przepis mówiący o szacowaniu dochodów znajduje zastosowanie pomiędzy podmiotami powiązanymi pod warunkiem, że w wyniku tychże powiązań:

  • zostaną ustalone takie warunki transakcji, których nie ustaliłby podmioty niezależne,
  • wykazany przez strony transakcji dochód będzie różnił się od tego, jakiego należałoby oczekiwać.

Jeśli zatem ustalona przez organizację pożytku publicznego cena świadczonych usług mieści się w przedziale od zera do równowartości ponoszonych kosztów, to jest to cena odpowiadająca naturze OPP. Jeśli taka cena stosowana jest wobec podmiotu pozostającego z OPP w związku, o którym mowa w art. 11 uCIT, to należy uznać, że to nie powiązanie miało wpływ na ustaloną cenę, lecz sam status tej strony transakcji, która jest organizacją pożytku publicznego.

 Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że powoływany powyżej przepis nie może być stosowany do transakcji zawieranych przez OPP w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z przepisami o cenach transferowych organy podatkowe mają prawo oszacować dochód podatnika wykorzystując jedną z pięciu metod[5] wymienionych w Rozporządzeniu Ministra finansów dotyczącym cen transferowych[6]. W § 1 ust. 4 Rozporządzenia jest mowa również o tym, że jego przepisów nie stosuje się w sytuacji, gdy cena przedmiotu transakcji wynika z innych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Dlatego ceny, które ustalane są przez OPP w zakresie działalności pożytku publicznego zgodnie z metodą przedstawioną w  Ustawie, nie mogą zostać zakwestionowane przez organy skarbowe na podstawie przepisów o cenach transferowych.

 W opisanej powyżej sprawie organ podatkowy uznał, że powiązania zachodzące pomiędzy Spółką a Stowarzyszeniem nie mają wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia. Stosowanie przepisów o cenach transferowych zostało uznane za nieadekwatne w stosunku do podmiotów, którym ustawa zabrania stosowania cen wyższych niż wartość poniesionych kosztów, co z założenia wymusza powstanie straty bądź w najlepszym wypadku wyniku zerowego.


[1] Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86). Dalej: uCIT.

[2] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Dalej: Ustawa.

[3] Z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne.

[4] Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 roku, sygn. IPPB5/423-992/11-3/AM.

[5] Metodami tymi są: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda rozsądnej marży oraz dwie metody zysku transakcyjnego: podziału zysków i marży transakcyjnej netto.

[6] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobów i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (DZ. U. Nr 160, poz. 1268 z późn. zm.).