top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie cen transferowych

28-07-2014

Komisja Europejska dnia 4 czerwca 2014 roku wydała Komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący prac Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych w okresie od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r.[1] Dokument ten powstał w celu podsumowania prac prowadzonych w ramach grupy eksperckiej powołanej przez Komisję Europejską w 2002 roku zajmującej się zagadnieniem cen transferowych.

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych we wskazanym okresie obradowało czterokrotnie i kontynuowało działania związane z wypełnianiem programu prac na lata 2011-2015. Owocem tych obrad były trzy raporty dotyczące odpowiednio – korekt wtórnych (secondary adjustments), zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz korekt kompensacyjnych (compensating adjustments). Dodatkowo Wspólne Forum UE ds. cen transferowych monitorowało praktyczne aspekty funkcjonowania Konwencji 90/436/EWG w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych oraz Zmienionego kodeksu postępowania dotyczącego tej konwencji, jak również Kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE).

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych w lipcu 2011 w swoim raporcie podsumowało sytuację odnośnie stosowania korekt wtórnych we wszystkich państwach członkowskich UE stwierdzając, że państwa stosują w tym zakresie zróżnicowane przepisy, które mogą prowadzić do powstania podwójnego opodatkowania. Raport wydany w tej sprawie opisywał ogólne zasady działania korekt wtórnych oraz zawierał wskazania w jaki sposób państwa mogą sobie radzić z tym problemem.

Inny raport przygotowany w analizowanym okresie przez Wspólne Forum UE ds. cen transferowych dotyczył zarządzania ryzykiem cen transferowych. Zawierał on wytyczne oparte na ogólnych zasadach współpracy pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową, a także identyfikował obszary obciążone niskim i wysokim ryzykiem w tym zakresie. Raport kładł nacisk na terminową i prawidłową wymianę informacji pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi, a także rekomendował tymże organom stworzenie specjalnych narzędzi pomocnych w sprawach obarczonych wysokim ryzykiem w zakresie cen transferowych.

Podobnie jak w przypadku raportu dotyczącego korekt wtórnych, również raport Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych dotyczący korekt kompensacyjnych stwierdzał, że występujące różnice pomiędzy państwami członkowskim w zakresie warunków, terminów i procedur używanych w stosunku do tychże korekt mogą powodować powstawanie podwójnego opodatkowania. Raport zawierał wytyczne w jaki sposób należy unikać mogących wystąpić w takiej sytuacji zjawisk podwójnego opodatkowania lub całkowitego braku opodatkowania.

Do obszarów zainteresowania Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych w analizowanym przez Komisję Europejską okresie dołączyły także zagadnienia poruszane w dokumencie pod nazwą Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) opublikowanym przez OECD w 2013 roku. Problemy związane ze zjawiskiem erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi są brane pod uwagę przy wszystkich projektach prowadzonych przez Wspólne Forum UE ds. cen transferowych, a kroki podejmowane przez nie w celu zwalczenia tego problemu są pomocne przy dopracowywaniu mechanizmów działania wskazanych w BEPS.

W podsumowaniu Komunikatu Komisja Europejska stwierdza, że w dalszym ciągu uważa Wspólne Forum UE ds. cen transferowych za cenne źródło wyczerpujących informacji w zakresie cen transferowych, jak również za dostawcę możliwych do wdrożenia pomysłów pozwalających eliminować problemy związane z tym zagadnieniem. Komisja Europejska deklaruje także pełne poparcie i akceptację dla stwierdzeń zawartych w poszczególnych raportach przygotowanych przez Wspólne Forum UE ds. cen transferowych oraz zachęca je do dalszego monitoringu rezultatów swoich prac i do podejmowania nowych kroków pozwalających mierzyć się z wyzwaniami w zakresie cen transferowych.

com(2014)315_en(1)[1] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2012 to January 2014, COM(2014) 315 final

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991