W marcu 2014 roku OECD wydała dokument zatytułowany „Transfer Pricing Comparability Data and Developing Countries”, w którym przedstawiono i omówiono cztery możliwe podejścia wychodzące naprzeciw obawom zgłaszanym przez kraje rozwijające się w zakresie braku dostępu do danych porównawczych.

Stosowanie zasady ceny rynkowej bardzo często wymaga od przedsiębiorstw zbadania czy cena i warunki ustalone w transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają cenom i warunkom jakie ustaliłyby pomiędzy sobą przedsiębiorstwa niepowiązane. Przy czym należy wskazać, iż ważnym jest aby transakcje te (kontrolowane jak i niekontrolowane), zawierane były na podobnych warunkach i w zbliżonych okolicznościach. Z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez poszczególne strony transakcji, zaangażowanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk.

Powyższe wskazuje, że porównywalność transakcji spełnia bardzo ważną rolę podczas zawierania transakcji przez podmioty powiązane. Przeprowadzenie bowiem analizy porównywalności pozwoli tym podmiotom ustalić czy określone przez nie ceny odpowiadają warunkom rynkowym i czy nie ma konieczności dokonania korekt w celu zminimalizowania ryzyka zawarcia transakcji na warunkach odbiegających od rynkowych.

OECD i kraje członkowskie często wyrażają obawy co do dostępności i jakości danych finansowych dotyczących transakcji między podmiotami niepowiązanymi, które mogą być stosowane do porównania. Ponadto kraje te mają szczególne trudności w uzyskaniu dostępu do wiarygodnych danych i informacji dotyczących wyników finansowych porównywalnych działalności niezależnych przedsiębiorstw. Dlatego też w celu przeprowadzenia precyzyjnej analizy niezbędne jest umożliwienie krajom rozwijającym się dostępu do baz danych finansowych zawierających szczegółowe informacje umożliwiające przeprowadzenie rzetelnej analizy porównywalności przez przedsiębiorstwa powiązane.

Problem ten staje się coraz bardziej widoczny ze względu na to, iż trwają prace nad zmianą V Rozdziału Wytycznych OECD. Zakładają one bowiem, że  podatnik do wszystkich sporządzanych dokumentacji cen transferowych powinien załączyć studium porównawcze.[1]

Poniżej omówione zostały pokrótce cztery alternatywne podejścia pomocne przy rozwiązaniu wskazanych problemów zaprezentowane przez OECD we wskazanym dokumencie:

  • Pierwsze z podejść przewiduje podjęcie działań na rzecz poprawy zakresu informacji zawartych w komercyjnych bazach danych. Następnie zwiększenie dostępu krajów rozwijających się do tych baz danych wraz z uwzględnieniem dostępu do danych porównawczych dużych niezależnych przedsiębiorstw działających na terytorium krajów rozwijających się.
  • Drugie z podjeść zakłada maksymalnie efektywne wykorzystanie źródeł danych porównawczych. W tym celu OECD rekomenduje udzielanie pomocy i porad w zakresie skutecznego wykorzystywania komercyjnych baz danych oraz zagranicznych danych porównawczych dla przedsiębiorstw. Przy czym OECD wskazuje, że umożliwienie wykorzystywania zagranicznych baz danych wymaga zwiększenia ich wiarygodności oraz alternatywnego podejścia do wyszukiwania danych porównawczych.
  • Kolejne z podjeść zwane również „szóstą metodą” jest coraz częściej używane szczególnie w krajach rozwijających się i polega ono na identyfikacji cen rynkowych, które mogą być osiągane bez konieczności odniesienia się do bezpośrednich danych porównywalnych. Metoda ta zakłada  wykorzystanie dostępnych wytycznych i wskazówek, metody podziału zysku, analizy łańcucha dostaw, przepisów o bezpiecznych przystaniach oraz oceny wpływu efektywności i zgodności z zasadą ceny rynkowej.
  • W ostatnim czwartym podejściu, OECD zwraca uwagę na możliwość stosowania uprzednich porozumień cenowych oraz postępowań w sprawie wzajemnych porozumień.  Podejście to zakłada przegląd doświadczeń krajów rozwijających się
    w powyższym zakresie, wskazanie przez nie zalet i wad korzystania z nich oraz prowadzenie negocjacji w celu  rozwiązywania sporów dotyczących cen transferowych.

Opublikowany przez OECD dokument należy uznać za dobry wstęp do podjęcia działań  w zakresie rozwiązania problemów z jakimi borykają się kraje rozwijające się na gruncie porównywalności transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa powiązane. Należy zatem być dobrej myśli, iż na przestrzeni kilku najbliższych lat uda się znaleźć efektywne sposoby rozwiązania problemów i trudności związanych z prowadzeniem skutecznego zarządzania cenami transferowymi.


[1] Więcej na ten temat można znaleźć w tekście „Zmiany w Rozdziale V Wytycznych OECD”.