Postępowanie podatkowe stanowi konkretyzację postępowania kontrolnego, gdy organ wnioskując o stwierdzonych wcześniej nieprawidłowościach prowadzi postępowanie zmierzające do wydania decyzji, która określi zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości, negując tym samym wysokość podatku zadeklarowanego przez podatnika. W przypadku cen transferowych, postępowanie podatkowe jest wszczynane z urzędu przez organ podatkowy, który doręcza stronie postanowienie o wszczęciu postępowania.

Organ podatkowy prowadzi postępowanie w zakresie cen transferowych w oparciu o przepisy uCIT oraz przepisy Rozporządzenia w sprawie określania dochodów podatników w drodze szacowania cen stosowanych w transakcjach przez tych podatników. Zgodnie z tymi przepisami, organ podatkowy bada, czy dochód podatnika został uzyskany na podstawie wartości rynkowej przedmiotu transakcji, właściwie zewidencjonowany i przypisany stronom transakcji.

W przypadku przedłożenia przez podatnika DPCT wraz z ustaleniem wartości rynkowej przedmiotu transakcji w oparciu o metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, metody ceny odprzedaży, bądź metody rozsądnej marży („koszt plus”), o ile rzetelność i obiektywność przedstawionych danych nie budzi uzasadnionych wątpliwości, organ podatkowy dokonuje ustalenia wartości rynkowej transakcji stosując metodę uprzednio przyjętą przez podatnika, chyba że użycie innej metody jest w sposób oczywisty bardziej właściwe.

Należy podkreślić, iż jedną z nadrzędnych zasad postępowania podatkowego jest zasada pisemności. Oznacza to, iż wszelkie sprawy są załatwiane w formie pisemnej. Organ podatkowy ma obowiązek sporządzać zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. Protokoły są sporządzane w szczególności z przesłuchań, oględzin oraz ekspertyz wykonywanych przy udziale pracownika organu podatkowego.

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Przy powyższych terminach wskazanych w przepisach podatkowych należy również uwzględnić terminy wymienione w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wskazano tam, iż łączny czas kontroli przedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 8 tygodni.

Ostatnim elementem postępowania podatkowego jest wydanie decyzji określającej zaległość podatkową (zmniejszającej stratę), która zgodnie z polskim prawem podatkowym jest wymagalna od dnia doręczenia takiej decyzji. Tym samym organ podatkowy może wydać decyzję ustalającą wymiar zobowiązania podatkowego, jak również decyzję umarzającą postępowanie. Od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji służy odwołanie do organu podatkowego II instancji.

Konsekwencją tego jest obowiązek zapłaty określonego podatku bez względu na fakt wniesienia odwołania do organu II instancji czy też późniejszego uchylenia takiej decyzji. W przypadku braku zapłaty podatnik musi liczyć się z kosztami egzekucji, której koszty dochodzone są równolegle z zaległością podatkową.