W artykule poruszamy kwestie związane z zawieraniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie uVAT. Odnosimy się do regulacji art. 32 wspomnianej ustawy, w którym ustawodawca wskazał, iż jeśli pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek kapitałowy bądź rodzinny w określonych przypadkach organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową. Sytuacja taka ma miejsce jeżeli okaże się, że związek, o którym mowa powyżej miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Zapraszamy do lektury artykułu „VAT a transakcje podmiotów powiązanych”.