Limity transakcyjne w wysokości: 20 000, 30 000, 50 000 i 100 000 euro zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zrealizowana dokumentowana transakcja. Tabelę z limitami transakcyjnymi znajdziesz tutaj >>