NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejRozdział 13 Ustawy o ustalaniu wymiaru podatku z 1936 roku – Umowy międzynarodowe oraz określenie źródeł niektórych przychodów. Rozdział 136AD: należne i naliczone wynagrodzenie odpowiadające cenom rynkowym 136Ab(1) [Zbycie mienia: wynagrodzenie poniżej ceny rynkowej] Jeśli: Podatnik dostarcza dobra na podstawie umowy międzynarodowej, Komisarz skarbowy, mając na uwadze jakiekolwiek powiązania pomiędzy dwoma lub więcej stronami takiej umowy oraz jakiekolwiek inne istotne okoliczności, jest przekonany, że strony umowy (dwie lub więcej) nie przestrzegają zasady ceny rynkowej podczas realizacji transakcji, Wynagrodzenie zostało otrzymane przez podatnika lub jest mu należne z tytułu dostawy, lecz jest ono niższe niż wynikałoby to z ceny rynkowej dostarczonych dóbr, Komisarz skarbowy stwierdza, że niniejszy podrozdział powinien być stosowany w stosunku do podatnika w związku z dostawami, wtedy, dla celów zastosowania niniejszej ustawy w stosunku do podatnika, wynagrodzenie równe wynagrodzeniu wynikającemu z zasady ceny rynkowej zostanie uznane za wynagrodzenie należne lub otrzymane przez podatnika z tytułu dostawy mienia. 136 AD(2) [Zbycie mienia: brak wynagrodzenia] Jeśli: Podatnik dostarcza dobra na podstawie umowy międzynarodowej, Komisarz skarbowy, mając na uwadze jakiekolwiek powiązania pomiędzy dwoma lub więcej stronami takiej umowy oraz jakiekolwiek inne istotne okoliczności, jest przekonany, że strony umowy (dwie lub więcej) nie przestrzegają zasady ceny rynkowej podczas realizacji transakcji, Podatnik nie otrzymał i nie jest mu należne wynagrodzenie z tytułu dostawy, Komisarz skarbowy stwierdza, że niniejszy podrozdział powinien być stosowany w stosunku do podatnika w związku z dostawami, wtedy, dla celów zastosowania niniejszej ustawy w stosunku do podatnika, wynagrodzenie równe wynagrodzeniu wynikającemu z zasady ceny rynkowej zostanie uznane za wynagrodzenie otrzymane przez lub należne podatnikowi z tytułu dostawy mienia w momencie jego dostarczenie lub, jeśli sytuacja tego wymaga, w momencie dostarczenia pierwszej partii mienia bądź w terminie lub terminach późniejszych, jeśli Komisarz skarbowy tak zdecyduje. 136AB(3) [Nabycie mienia: zapłata zawyżona] Jeśli: Podatnik dostarcza dobra na podstawie umowy międzynarodowej, Komisarz skarbowy, mając na uwadze jakiekolwiek powiązania pomiędzy dwoma lub więcej stronami takiej umowy oraz jakiekolwiek inne istotne okoliczności, jest przekonany, że strony umowy (dwie lub więcej) nie przestrzegają zasady ceny rynkowej podczas realizacji transakcji, Podatnik zapłacił lub zobowiązał się zapłacić za nabycie mienia cenę zawyżoną w stosunku do ceny rynkowej nabytego mienia, Komisarz skarbowy stwierdza, że niniejszy podrozdział powinien być stosowany w stosunku do podatnika w związku z nabyciem, wtedy, dla celów zastosowania niniejszej ustawy w stosunku do podatnika, wynagrodzenie równe wynagrodzeniu wynikającemu z zasady ceny rynkowej zostanie uznane za wynagrodzenie zapłacone lub które będzie zapłacone przez podatnika za nabyte mienie. 136AD(4) [Zapłata ceny rynkowej: oszacowanie dokonane przez Komisarza skarbowego] Na potrzeby niniejszego rozdziału, jeśli jakikolwiek powód (wliczając w to brak dostępu do niezbędnych informacji) uniemożliwi Komisarzowi skarbowemu stwierdzenie czy przy ustalaniu wynagrodzenia za dostawę lub nabycie mienia została zastosowana zasada ceny rynkowej, za faktyczną wysokość takiego wynagrodzenia zostanie uznana kwota wskazana przez Komisarza skarbowego.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychOdniesienia od Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych znajdują się
w następujących regulacjach podatkowych: Regulacja TR 94/14 (ogólna koncepcja) Regulacja TR 97/20 (metodologia ustalania cen rynkowych) Regulacja TR 98/11 (dokumentacja) Regulacja TR 1999/1 (usługi wewnątrzgrupowe) Regulacja TR 2004/1 (porozumienia o podziale kosztów)
3Definicja jednostek powiązanychBrak. Rozdział 13 Ustawy o ustalaniu wymiaru podatku z 1936 roku ma zastosowanie do transakcji międzynarodowych, w których ceny nie spełniają zasady ceny rynkowej, nawet jeśli transakcje takie są przeprowadzane przez podmioty niepowiązane.
4Metody ustalania cen transferowychRegulacja podatkowa TR 97/20 wyróżnia 5 akceptowalnych, standardowych metod do ustalania cen transferu: metody tradycyjne: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży oraz metoda rozsądnej marży „koszt plus”, metody zysku transakcyjnego: metoda podziału zysków, metoda marży transakcyjnej netto. Regulacja podatkowa TR 97/20 nie wprowadza hierarchii ani kolejności stosowania powyższych metod; w każdym przypadku stosowana powinna być ta metoda, która jest najbardziej odpowiednia do obiektywnego wyznaczenia ceny rynkowej w danych warunkach przeprowadzania transakcji i w stosunku do posiadanych danych.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychRegulacja podatkowa TR 98/11 wyszczególnia, co powinna zawierać dokumentacja gromadzona przez podatnika w celu udowodnienia podejmowanych przez niego wysiłków co do przestrzegania zasady ceny rynkowej. Zasadą ogólną jest, że dokumentacja powinna być dowodem na to, że podatnik zastosował się do 4 następujących etapów ustalania i weryfikacji cen transferowych: Etap 1: Przygotowanie charakterystyki transakcji międzynarodowej pomiędzy podmiotami powiązanymi w kontekście prowadzonego przez podatnika biznesu oraz dołączenie do niej odpowiednich dokumentów, Etap 2:  Wybór najodpowiedniejszej (dla danej transakcji) metody ustalania cen transferowych oraz załączenie dokumentów uzasadniających ten wybór, Etap 3: Zastosowanie wybranej metody ustalania cen transferowych, ustalenie dochodu determinowanego przez zasadę ceny rynkowej oraz zgromadzenie dokumentów dotyczących tych procesów, Etap 4: Wdrożenie procesów pomocniczych. Przeprowadzenie przeglądu umożliwiającego wprowadzonych korekt i udokumentowanie tego procesu.Dokumentacja jest uznana za równoczesną, jeśli zostanie ona stworzona w momencie, gdy podatnik rozwija lub wprowadza w życie jakiekolwiek porozumienia mogące wiązać się z zagadnieniem związanym z cenami transferowymi bądź, gdy przeprowadza przeglądy takich ustaleń uprzednio lub w czasie przygotowywania zeznania podatkowego.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychProcedury kontrolne Regulacja podatkowa TR 98/11 ustanawia zasady, w oparciu o które australijski Urząd Podatkowy (ATO) bada zgodność cen transferu z zasadą ceny rynkowej. W skrócie, proces ten ma takie same 4 etapy, jak w przypadku przygotowania przez podatnika dokumentacji cen transferowych spełniającej wymagania administracyjne. Przed decyzją o rozpoczęciu procedury kontrolnej w zakresie cen transferowych, ATO przeprowadza rozpoznanie w zakresie cen transferowych, gdzie brane są pod uwagę: jakość procesów wdrożonych przez podatnika, zawartość istotnych i adekwatnych dokumentów dostarczonych przez podatnika, fakt, czy wynik międzynarodowej transakcji z przedsiębiorstwem powiązanym zapewnia podatnikowi rezultat rynkowy. Sankcje W skrócie, rozdział 225 Ustawy o ustalaniu wymiaru podatku z 1936 roku oraz rozdział 284 Ustawy o administracji podatkowej z 1953 roku przewidują następujące kary mające zastosowanie w zakresie korekt cen transferowych: 50% podatku unikniętego na skutek ustaleń w zakresie cen transferowych zawartych z jedynym lub z dominującym podmiotem w celu umożliwienia zapłaty podatku mniejszego lub nie zapłacenia go wcale; zmniejszenie stawki sankcyjnej do 25% jest możliwe, jeśli podatnik przyjmuje odmienne stanowisko i potrafi je w sposób logiczny uzasadnić, 25% podatku unikniętego dzięki pozostałym ustaleniom w zakresie cen transferowych; redukcja stawki sankcyjnej do 10% jest możliwa, jeśli podatnik przyjmuje odmienne stanowisko i potrafi je w sposób logiczny uzasadnić. Komisarz posiada swobodę co do umorzenia całości lub części kary. Regulacje podatkowe TR 98/11 oraz TR 98/16 zapewniają, że podatnik, który w dobrej wierze zastosował się do 4 etapów procesu opracowywania swojego zeznania podatkowego oraz zgromadził wystarczającą i istotną dokumentację udowadniającą zgodność cen transferu z zasadą ceny rynkowej, nie zostanie obciążony powyższymi sankcjami.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Regulacja podatkowa TR 95/23 zawiera wytyczne dotyczące APA oraz opis procesu jego wdrażania. ATO opublikowało również krótki przewodnik objaśniający australijski program uprzednich porozumień cenowych.Każdy podatnik przeprowadzający międzynarodowe transakcje z podmiotem powiązanym, zawierający z takim podmiotem umowy i porozumienia bądź mający wspólne z nim interesy może złożyć wniosek o APA. Jednakże, ATO zastrzegło sobie możliwość odmówienia akceptacji wniosku o uprzednie porozumienie cenowe, jeśli przykładowo transakcje, które miałyby być objęte takim porozumieniem się nie umaterialnią lub są ledwo hipotetyczne bądź jeśli proponowana we wniosku metodologia ustalania cen nie przystaje do australijskich przepisów i jest mało prawdopodobne by gwarantowała uzyskanie wyników zgodnych z zasadą ceny rynkowej. Australia zachęca do zawierania dwustronnych porozumień cenowych, jeśli tylko w danej sytuacji jest to możliwe.Ze strony formalnej wniosek o APA musi zawierać informację o proponowanych warunkach, które mogą wpływać na zastosowanie metodologii ustalania cen transferowych. Nie istnieje jednak formularz, na którym składa się wniosek, a za samo jego złożenie nie są pobierane opłaty. Podatnik rozważający złożenie wniosku o APA powinien skontaktować się z właściwym organem podatkowym w celu umówienia się na spotkanie rozpoznawcze (wstępne).
8Linki do odpowiednich stron rządowych Australian Taxation Office
9Inne istotne informacje Brak.

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na listopad 2006 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *