Afrykańskie Forum Podatkowe

Powstała w 2008 roku organizacja promująca i ułatwiająca wzajemną współpracę afrykańskich organów skarbowychi innych interesariuszy w celu poprawy efektywności ustawodawstwa podatkowego i administracji podatkowej. Jednymz obszarów zainteresowania AFP są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności procedury ich rozliczania.
Czytaj więcej...

Akcja

Akcja jest papierem wartościowym wyemitowanym przez spółkę akcyjną reprezentującym część jej kapitału zakładowego. Jest to najważniejszy spośród instrumentów udziałowych służących do transferu kapitału. Akcje dzieli się na: imienne, na okaziciela, zwykłe, uprzywilejowane.
Czytaj więcej...

Aktywa

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa można podzielić na: aktywa obrotowe (majątek obrotowy), aktywa trwałe (majątek trwały).
Czytaj więcej...

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa zostaną zamienione na środki pieniężne lub zużyte w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub tzw. cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Aktywa obrotowe dzieli się na zapasy, należności krótkoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe.
Czytaj więcej...

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo, przynajmniej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym okres ten biegnie od dnia bilansowego. Aktywa trwałe charakteryzują się niskim stopniem płynności. Do grupy aktywów trwałych zalicza się: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Czytaj więcej...

Alokacja kosztów

Alokacja kosztów polega na przypisaniu wspólnych kosztów pośrednich do różnych jednostek, procesów lub produktów.Jest definiowana jako: proporcjonalny podział lub rozbicie kosztów; lub proces rozliczania kosztów na działania bądź obiekty kosztów w warunkach braku bezpośredniej miary ponoszenia kosztów.
Czytaj więcej...

Analiza aktywów

Analiza aktywów jest pochodną analizy funkcji i polega na zidentyfikowaniu składników materialnych oraz niematerialnych majątku stron transakcji (w tym również kapitału ludzkiego oraz know-how), które będą wykorzystywane w trakcie realizacji transakcji. Angażowanie w transakcję / transakcje aktywów o większej wartości może uzasadniać ustalenie wynagrodzenia na wyższym poziomie.
Czytaj więcej...

Analiza ex ante

Analiza cen transferowa sporządzona przed powstaniem obowiązku dokumentacyjnego.
Czytaj więcej...

Analiza funkcji

Analiza wykonywanych funkcji przez strony transakcji jest pierwszą oraz najważniejszą spośród analiz prezentowanych w dokumentacji podatkowej lub analizie porównywalności. Ma ona na celu przedstawienie zaangażowania stron w danej transakcji poprzez przedstawienie procesów w niej wstępujących oraz przydzielenie ich do jednej lub większej liczby stron transakcji. Analiza funkcji jest analizą pierwotną,
Czytaj więcej...

Analiza funkcjonalna

Analiza funkcjonalna stanowi zespół trzech analiz, wśród których wyróżniany analizę wykonywanych funkcji (analiza funkcji), analizę zaangażowanych aktywów (analiza aktywów) oraz analizę ponoszonych ryzyk (analiza ryzyk). Analiza funkcjonalna stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy kosztów.
Czytaj więcej...