PATA

W celu wyeliminowania mnożenia dokumentacji podatkowej w każdym z poszczególnych państw, członkowie PATA opracowali i opublikowali w dniu 12 marca 2003 roku „Zestaw dokumentacji cen transferowych”, który wskazuje wytyczne mające za zadanie ujednolicenie dokumentacji podatkowej tak, aby spełniała ona wymagania wszystkich krajów członkowskich. Przy czym zastrzeżono, iż owe wytyczne nie są nadrzędne wobec prawa krajowego i stosowanie ich jest fakultatywne.

W dokumencie TPDP przedstawiono trzy główne zasady opracowywania dokumentacji podatkowej, do których odwołuje się PATA. Są one następujące:

 • Zachowanie zasady dystansu przy ustalaniu wysokości ceny transferowej
  Podatnik powinien podjąć każdy uzasadniony wysiłek w celu ustalenia wysokości ceny transferowej na poziomie rynkowym. Chodzi m. in. o przeprowadzenie analizy transakcji, przeprowadzenie analizy porównywalności w stosunku do transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami niezależnymi, dobór i zastosowanie najodpowiedniejszej metody ustalania ceny transferowej.
 • Bieżąca dokumentacja działań, tak aby postępować zgodnie z zasadą ceny rynkowej
  Gromadzenie aktualnych danych dotyczących transakcji pomaga zarówno podatnikowi, jak i organom podatkowym podczas ewentualnej kontroli, ocenić rynkowość warunków dokumentowanej transakcji. Aktualna dokumentacja podatkowa dostarcza administracji podatkowej wielu pożytecznych informacji.
  W szczególności prawidłowo przygotowana analiza porównywalności wobec transakcji zawieranych przez niezależne przedsiębiorstwa pozwala uniknąć wielu kontrowersji dotyczących cen transferowych. Uznaje się, że dokumentacja podatkowa cen transferowych jest aktualna, jeśli jest stworzona nie później niż w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym analizowana transakcja miała miejsce.
 • Terminowe przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji podatkowej
  Podatnicy muszą terminowo przygotowywać i przedkładać dokumentację na żądanie organów podatkowych państw członkowskich PATA w celu skorzystania
  z ochrony przed sankcjami jaką daje ten pakiet. Dokumentacja podatkowa cen transferowych dostarczana jest na wniosek organów skarbowych na warunkach
  i w czasie przewidzianych prawem krajowym każdego z członków organizacji. Administracja państwa członkowskiego może żądać dokumentacji podatkowej cen transferowych swojego podatnika jedynie w zakresie, w jakim podlega on opodatkowaniu w jego kraju. Informacje przedstawione w dokumentacji będą uznawane za poufne i jako takie chronione będą na mocy przepisów krajowych państw członkowskich.

Poza wyrażeniem głównych zasad opracowywania dokumentacji, PATA przedstawiła listę dokumentów, które powinny składać się na prawidłowo przygotowaną dokumentację podatkową cen transferowych. W pewnych sytuacjach niektóre z tych elementów mogą okazać się zbędne z powodu braku powiązań z analizowaną transakcją.