NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejTransakcje transgraniczne pomiędzy podmiotami powiązanymi muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Cena rynkowa będzie rozumiana jako wartość, która zostałaby uzgodniona przez niezależne podmioty w odniesieniu do porównywalnych transakcji i okoliczności, uwzględniając przy tym charakter dóbr i usług będących przedmiotem transakcji, funkcji wykonywanych przez jej strony, uwarunkowań ekonomicznych oraz innych istotnych czynników.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychBrak.
3Definicja jednostek powiązanychZgodnie z nowymi przepisami dwa podmioty zostaną uznane za powiązane na potrzeby zagadnienia cen transferowych w następujących sytuacjach: wtedy, gdy przedsiębiorstwo uczestniczy w sposób bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu, kontroli, kapitale lub w zyskach przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Chile oraz w sytuacji odwrotnej; wtedy, gdy te same osoby uczestniczą w sposób bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu, kontroli, kapitale lub w zyskach przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Chile oraz w przedsiębiorstwie zarejestrowanym zagranicą; stały zakład przedsiębiorstwa zagranicznego i jego siedziba główna. Podobnie, powiązanie zaistnieje pomiędzy stałym zakładem a podmiotem powiązanym względem jego siedziby głównej; za formę powiązania zostanie uznane także przeprowadzanie transakcji przez rezydentów chilijskich z przedsiębiorstwami będącymi rezydentami krajów lub terytoriów wymienionych w art. 41D N°2 Ustawy o podatku dochodowym (raje podatkowe), chyba, że taki kraj lub terytorium zawarły z Chile umowę o wymianie informacji podatkowych; osoby fizyczne przeprowadzające transakcje ze swoimi krewnymi do czwartego stopnia powinowactwa lub pokrewieństwa, włączając w to małżonków; Powiązanie będzie zidentyfikowane również w przypadku transakcji transgranicznych pomiędzy przedsiębiorstwem chilijskim a niezależnym podmiotem zagranicznym, które są następnie powielane za granicą pomiędzy tym niezależnym podmiotem a spółką powiązaną z przedsiębiorstwem chilijskim.
4Metody ustalania cen transferowychNa prośbę urzędu skarbowego podatnik musi zademonstrować, że jego transakcje z podmiotami powiązanymi były przeprowadzone po cenie rynkowej uzasadnionej poprzez zastosowanie przez podatnika jednej
z następujących metod: metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, metody ceny odsprzedaży, metody koszt plus, metody podziału zysku, metody marży transakcyjnej netto. W drodze wyjątku, jeśli żadna z wyżej wymienionych metod nie może zostać zastosowana z powodu specjalnych okoliczności i fakt ten jest prawidłowo uzasadniony, dozwolone jest skorzystanie z innych rozsądnych metod. W celu ustalenia metody, która powinna być zastosowana w poszczególnych przypadkach, podatnik musi wybrać tę, która w najpełniejszy sposób odzwierciedla cenę rynkową przy danych warunkach transakcyjnych. W celu wybrania najodpowiedniejszej metody powinno się wziąć pod uwagę zalety i wady każdej z nich, ich adekwatność w stosunku do danych transakcji, dostępność istotnych danych porównywalnych oraz możliwość przeprowadzania niezbędnych korekt ceny.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychPodatnicy realizujący transakcje z powiązanymi podmiotami zagranicznymi corocznie przedkłada do urzędu skarbowego oświadczenie dotyczące takich transakcji, według informacji i formularza ustalonego przez urząd skarbowy. Co więcej, urząd skarbowy może zażądać od podatnika informacji dotyczących jego powiązanych podmiotów zagranicznych.    W przypadku braku zgodności, opóźnienia lub niekompletności bądź błędnego złożenia corocznego oświadczenia dotyczącego cen transferowych na podatnika mogą być nałożone szczególne sankcje w zakresie cen transferowych w wysokości od 10 do 50 UTA (UTA jest jednostką równą 1023 USD).
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychJeśli urząd skarbowy uzna, że podatnik nie udowodnił, że jego transakcje były przeprowadzane po cenie rynkowej, wtedy urząd skarbowy może określić taką wartość rynkową na podstawie informacji dostarczonych przez podatnika oraz wszelkich innych informacji, do których ma on dostęp i używając dedykowanych do tego metod ustalania cen transferowych. Po przeprowadzeniu doszacowania dochodu wynikającego z zasady ceny rynkowej wysokość domiaru stanie się przedmiotem opodatkowania zgodnie z art. 21 Ustawy o podatku dochodowym. Do wysokości domiaru stosuje się także odpowiednio standardowe odsetki oraz kary skarbowe. Dodatkowa grzywna w wysokości 5% wysokości domiaru zostanie zastosowana chyba, że podatnik terminowo dostarczy dokumentacje wymaganą przez urząd skarbowy w trakcie trwania badania cen transferowych. 
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi mogą złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Żeby wnioskować o APA podatnik musi dostarczyć dokumentację wymaganą przez urząd skarbowy, która będzie wymieniona w odrębnych przepisach.  Podatnik może wnioskować o dwu- lub wielostronne porozumienie cenowe zawierane przy udziale obcej administracji podatkowej. Jeśli transakcje, których dotyczy APA, polegają na imporcie dóbr to dla zawarcie porozumienia wymagana jest zgoda urzędu celnego. Porozumienie będzie obowiązywało od daty jego podpisania aż do końca kolejnych trzech lat podatkowych. Możliwe jest także składanie wniosków o jego przedłużenie. Kiedy APA zostanie podpisane, urząd skarbowy nie będzie mógł określać różnic cenowych w stosunku do transakcji objętych porozumieniem. Jednakże, jeśli w jakimkolwiek momencie trwania porozumienia w sposób kluczowy zmienią się główne warunki brane pod uwagę podczas uzgadniania APA zarówno podatnik, jak i urząd skarbowy mają prawo do przedwczesnego rozwiązania porozumienia. Podobnie, urząd skarbowy może zakończyć trwanie porozumienia, jeśli istotne dokumenty dostarczone przez podatnika w jego wniosku o APA okażą się fałszywe lub błędne.
8Linki do odpowiednich stron rządowychServicio de Impuestos Internos – Chile
9Inne istotne informacjePodatnicy są upoważnieni do wnioskowania do urzędu skarbowego o dokonanie odpowiednich korekt, jeśli korekty cen transferowych zostały wcześniej dokonane inne państwo, ze którym Chile ma podpisaną obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zawiera klauzulę przewidującą dokonanie takiej odpowiedniej (korespondującej) korekty. W celu przeprowadzenia takiej korekty urząd skarbowy musi wyrazić zgodę co do zasadności oraz wysokości korekty. Podatnicy mają 5 lat na złożenie do urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odpowiedniej korekty, która zostanie obliczona w terminie do dnia zadeklarowania wysokości dochodów obowiązującego w Chile.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na styczeń 2013 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *