NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejRozdział 23 (7) Ustawy o podatku dochodowym: Gdy ceny ustalone przez powiązane jednostki różnią się od cen, na które zgodziłyby się jednostki niezależne podczas prowadzenia zwykłych transakcji biznesowych w takich samych lub podobnych warunkach, a ewentualne różnice nie zostaną w sposób odpowiedni udokumentowane, organy skarbowe mogą  oszacować podstawę opodatkowania na bazie stwierdzonych rozbieżności. Jeśli cena, na którą zgodziłyby się jednostki niezależne podczas prowadzenia zwykłych transakcji biznesowych w takich samych lub podobnych warunkach nie może być ustalona, konieczne jest, aby ustalić cenę transferu postępując według specjalnych regulacji prawnych.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychBrak bezpośredniego odniesienia. Więcej informacji: Wytyczne D-332
3Definicja jednostek powiązanychRozdział 23 (7) Ustawy o podatku dochodowym: Na potrzeby Ustawy „jednostki powiązane” powinny być rozumiane jako: (a) Osoby / podmioty powiązane kapitałowo: Jedna osoba (podmiot) bezpośrednio uczestniczy w kapitale innego podmiotu lub posiada w nim prawa głosu, lub jedna osoba (podmiot) uczestniczy w kapitale lub prawie głosu większej liczby podmiotów i ta osoba (podmiot) ma co najmniej 25% zarejestrowanego kapitału lub praw głosu w tych innych podmiotach; w takich przypadku wszystkie te podmioty są traktowane jako wzajemnie powiązane przez kapitał w sposób bezpośredni. Jedna osoba (podmiot) posiada pośredni udział w kapitale innego podmiotu lub posiada w nim prawo głosu, lub jedna osoba posiada pośredni udział w kapitale lub w prawach głosu innych osób w wysokości co najmniej 25% udziałów w zarejestrowanym kapitale lub prawach głosu; w takich przypadkach wszystkie są traktowane jako wzajemnie powiązane kapitałowo. (b) Inne jednostki powiązane: Jeden podmiot bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiego podmiotu, Ta sama osoba lub jej bliscy uczestniczą w zarządzaniu lub kontroli innych podmiotów, które są podmiotami powiązanymi; powiązania takiego nie tworzą osoby zasiadające w radach nadzorczych tych samych podmiotów, Stosunki pomiędzy podmiotem (osobą) kontrolującym a podmiotem kontrolowanym lub pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez tę samą osobę (podmiot), Osoby spokrewnione, Osoby, które ustanowiły stosunki prawne głównie w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia ich straty podatkowej. Pakiet akcji w kapitale zakładowym lub udział w prawach głosu w okresie, za który jest składane zeznanie podatkowe, oblicza się jako średnią arytmetyczną miesięcznych wartości akcji. Udział w organach kontrolnych (inspekcji) dla wynagrodzenia nie jest uważany za udział w kontroli.
4Metody ustalania cen transferowych Przestrzegane są Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychNie ma określonych wprost wymagań dokumentacyjnych, ale przestrzegane są rekomendacje UE i OECD. Więcej informacji na ten temat: Wytyczne D-334
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Brak szczególnych procedur dotyczących cen transferowych.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Rozdział 38nc Ustawy o podatku dochodowym  dot. wiążącego wynagrodzenia. Więcej informacji na ten temat: Wytyczne D – 332
8Linki do odpowiednich stron rządowychMinisterstvo financí ČR
9Inne istotne informacjeOpłata za rozpatrzenie wniosku o uprzednie porozumienie cenowe wynosi 10 000 CZK (obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku).

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 19 października 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *