NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejOdniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w art. 2 Ustawy o szacowaniu wymiaru podatku.
Art. 3B Ustawy o kontroli podatkowej wymaga od podatników, by:
a) ujawniali informacje o cenach transferowych w swoich zeznaniach podatkowych,
b) przygotowywali dokumentację cen transferowych. Art. 3B również upoważnia organy podatkowe (SKAT) do wydawania przepisów dotyczących treści takich dokumentacji. Takie przepisy są wydawane na podstawie Rozporządzenia z mocą ustawy nr 42 z dnia 24 stycznia 2006 roku.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychOdniesienia takie znajdują się w memorandum wyjaśniającym duńskie ustawodawstwo w zakresie cen transferowych.
3Definicja jednostek powiązanychDefinicja jednostek powiązanych znajduje się w art. 2 Ustawy o szacowaniu wymiaru podatku oraz w art. 3B §2 i 3 Ustawy o kontroli podatkowej.
4Metody ustalania cen transferowych Duńskie prawo nie wymaga używania specjalnych metod do ustalania cen transferu. Jednakże można znaleźć odniesienia do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych oraz metod w nich przedstawionych.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychZgodnie z artykułem 3B § 5 Ustawy o kontroli skarbowej podatnik jest zobowiązany do przechowywania pisemnej dokumentacji sposobu w jaki została ustalona cen oraz warunków w jakich przeprowadzono kontrolowaną transakcję, a dokumentacja ta powinna być przedłożona organom skarbowym w ciągu 60 dni od przedłożenia przez nie takiego żądania. Dokumentacja musi stanowić podstawę oceny czy zastosowano zasadę ceny rynkowej. Z baz danych korzysta się tylko na prośbę organów podatkowych z zachowaniem minimalnego terminu 60 dni. W stosunku do niektórych małych podatników oraz transakcji nieistotnych stosuje się zwolnienie z tego obowiązku. Pewni podatnicy (należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw) są zwolnieni z obowiązku sporządzania dokumentacji, oprócz dokumentacji dotyczącej pewnych transakcji (§ 3B, 6). Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych określone w rozporządzeniu z mocą ustawy nr 42, 24/1 2006. Alternatywnie, dokumentacja podatkowa cen transferowych w Danii może być sporządzana zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Administracji Podatkowych rejonu Pacyfiku (PATA – Pacific Association of Tax Administration) bądź zgodnie z wymogami Unii Europejskiej  w zakresie dokumentowania cen transferowych. Począwszy od 2013 roku, art. 3B § 8 umożliwia organom skarbowym żądać otrzymania od podatnika oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta na temat jakości dokumentacji cen transferowych. Dotyczy to podatników, którzy wykazują straty przez co najmniej cztery kolejne lata lub przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi spoza EOG lub z innymi państwami, z którymi Dania ma podpisane traktaty dotyczące opodatkowania.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychNie istnieją szczególne procedury kontroli w zakresie cen transferowych. Prawo duńskie przewiduje jednak szczególne kary dotyczące cen transferowych w zakresie dokumentacji podatkowej (Ustawa o kontroli skarbowej art. 17 § 3 – dotyczący braków w dokumentacji oraz art. 14 § 3 – bezprawne wykorzystanie dokumentacji w celu uzyskania ulg podatkowych).
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Wytyczne w tym zakresie są dostępne na stronie
Duńskiej Administracji Podatkowej i celnej SKAT
8Linki do odpowiednich stron rządowychDuńska Administracja Podatkowa i celna: SKAT
Duński Minister właściwy ds. podatków: Skatteministeriet
9Inne istotne informacjeKrajowe wytyczne w zakresie dokumentowania cen transferowych (jedynie w języku duńskim) Juridiske vejledninger

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na styczeń 2013 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *