Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Kiedy trzeba sporządzić dokumentację cen transferowych?

Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych wynika z przepisów prawa podatkowego. Dotyczy podatników, którzy jednocześnie spełnili dwie przesłanki:

1. Zrealizowali transakcję lub transakcje z podmiotem powiązanym (kapitałowo, osobowo lub rodzinnie) bądź z podmiotem mającym swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

2. Kwota transakcji przekroczyła równowartość wyrażonego w walucie euro limitu transakcyjnego określonego w ustawach PIT i CIT.

Więcej informacji…

Co po powinna zawierać dokumentacja podatkowa cen transferowych?

Zgodnie z art. 9a ustawy CIT oraz art. 25a ustawy PIT dokumentacja podatkowa ma obejmować:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • metodę i sposób kalkulacji  zysków oraz  określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. 

Więcej informacji…