top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wytyczne w sprawie zasad i procedur w zakresie dokumentacji

Zachowanie zasady ceny rynkowej
Dobrą praktyką jest dążenie przez każdego podatnika do ustalenia wyceny transferu na poziomie rynkowym już na etapie planowania transakcji. Podatnik powinien w tym celu wykorzystywać dostępne na daną chwilę dane i informacje oraz starać się pozyskać dane porównywalne dotyczące transakcji wolnorynkowych. W sytuacji, gdy kontynuowana jest transakcja odbywająca się już w latach poprzednich, zaleca się, aby podatnik na bieżąco sprawdzał czy zasady i warunki wyceny transferu ustalone we wcześniejszym okresie pozostają adekwatne w stosunku do analizowanej transakcji.

Wskazane byłoby również, aby podatnik przechowywał dokumenty potwierdzające, że dołożył on wszelkiej staranności oraz kierował się zasadami rynkowymi przy ustalaniu ceny i warunków transferu. Administracja podatkowa mogłaby bowiem oczekiwać, że podatnicy przed przeprowadzeniem transakcji pozyskali i zgromadzili informacje rynkowe, materiały dotyczące przedmiotu transakcji, a także działalności kontrahenta. Co prawda zbieranie i przechowywanie takich dokumentów nie jest obowiązkowe, jednakże racjonalny przedsiębiorca dokładający starań, by prowadzić interesy w sposób dla siebie najbardziej korzystny, powinien zdobyć takie informacje na etapie planowania transakcji. Poza tym, dokumenty takie mogą pomóc podatnikowi w razie ewentualnego sporu z administracją podatkową.

Termin złożenia oraz sposób przechowywania i gromadzenia dokumentów
Podstawowym wymogiem administracji podatkowej jest złożenie przez podatnika wymaganej dokumentacji w sposób terminowy. Dotrzymanie terminu spełnienia żądania właściwych organów zazwyczaj wystarczy, aby uchronić podatnika przed stawką sankcyjną, którą może być obłożony doszacowany dochód. Sam sposób przechowywania i gromadzenia dokumentów dotyczących cen transferowych leży w gestii podatnika. Może on przechowywać dokumenty w dowolnej, wygodnej dla siebie formie i w wybranym przez siebie języku. Ważne jest jedynie, by był on w stanie szybko i sprawnie dostarczyć żądane dane administracji podatkowej, a także by w uzasadnionych przypadkach dostarczał tłumaczenia tych dokumentów, które są sporządzone w języku obcym.

Przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej cen transferowych podatnik często zmuszony jest korzystać z dokumentów, których w innych sytuacjach nie sporządziłby lub nie pozyskał. Z tego też powodu administracja podatkowa powinna czuwać nad zachowaniem równowagi pomiędzy zaspokojeniem swoich potrzeb informacyjnych a obciążeniami administracyjnymi i kosztowymi podatnika związanymi z wytworzeniem lub uzyskaniem takich dokumentów. Dlatego też należy oczekiwać od podatnika przygotowania lub dostarczenia jedynie takich dokumentów, która są niezbędne dla racjonalnej oceny, czy wycena transferu odpowiada zasadzie pełnej konkurencji i nie wiążą się z poniesieniem zbyt wysokich kosztów. Administracje podatkowe, by nie narażać podatnika na nieproporcjonalne koszty w stosunku do kwoty, o którą chodzi w sprawie, powinna w uzasadnionych przypadkach sama korzystać z procedur zawartych w dwustronnych konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymianie informacji podatkowych.

Podatnik powinien być zobowiązany do przechowywania dokumentów w rozsądnym i zgodnym z prawem danego kraju okresie obowiązującym dla przechowywania tego typu dokumentów. W związku z tym administracje podatkowe nie powinny żądać takich „przeterminowanych” dokumentów, nawet jeśli się one zachowały. Jeśli zaś chodzi o dokumenty, które stały się dostępne dopiero po zrealizowaniu danej transakcji, organy podatkowe powinny ograniczyć własne żądania informacyjne jedynie do tych dokumentów, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać użyteczne informacje. Jednakże oceniając jakość dostarczonej przez podatnika dokumentacji, administracja podatkowa powinna zadać sobie pytanie, w jakim zakresie podatnik mógł dysponować tymi informacjami w momencie ustalania wyceny transferu. Dodatkowo administracje podatkowe nie powinny wymagać od podatników przedstawiania dokumentów, które nie są w ich posiadaniu, pod ich kontrolą ani nie są dla nich w żaden inny racjonalny sposób dostępne.

Zagraniczny podmiot powiązany
Często zdarza się, że dla prawidłowej weryfikacji wyceny transferu niezbędne są informacje o zagranicznym podmiocie powiązanym. Gromadzenie takich danych może być jednak dla podatnika trudne, szczególnie w sytuacji, gdy jest spółką zależną tego przedsiębiorstwa lub jego mniejszościowym udziałowcem. W takich przypadkach podatnik nie ma dostępnych narzędzi kontroli i nie może wpływać na przedsiębiorstwo zagraniczne w celu skłonienia go do szybkiego i sprawnego przekazania wymaganych informacji. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że standardy sprawozdawczości i prawne wymogi dotyczące dokumentacji różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami, dlatego dokumenty uzyskane od zagranicznego podmiotu powiązanego za pośrednictwem podatnika nie zawsze będą odpowiadać żądaniu wysuniętemu przez administrację podatkową.

Zachowanie poufności
Administracje podatkowe powinny dbać o to, by w toku prowadzenia działań kontrolnych w zakresie cen transferowych nie zostały ujawnione zawodowe tajemnice handlowe i naukowe przedsiębiorstwa, ani żadne inne tajne informacje. Dlatego też żądanie dokumentów o charakterze poufnym powinno być ograniczone jedynie do takich, co do których organy podatkowe mogą zagwarantować, że pozostaną one poufne dla osób z zewnątrz, z wyjątkiem ujawnienia ich, w zakresie koniecznym, w postępowaniach przed sądami powszechnymi i w orzeczeniach sądowych.

Minimalizacja ryzyka doszacowania
Podatnicy powinni również pamiętać o tym, że administracja podatkowa jest zobowiązana do określenia prawidłowości wyceny transferu, nawet jeśli podatnik nie dostarczył pełnych informacji dotyczących transakcji. Dlatego też, aby zminimalizować ryzyko doszacowania dochodu, podatnik powinien dbać o to, by w odpowiedni sposób prowadzić swoje rejestry, księgi i konta, co pozwoli mu szybko zareagować na żądanie organów podatkowych. Administracje podatkowe powinny natomiast ograniczyć ilość informacji żądanych na etapie zeznań podatkowych, gdyż na tak wczesnym etapie nie można stwierdzić, czy któraś z transakcji zrealizowanych przez podatnika będzie wymagała korekty wyceny transferu. Organy podatkowe powinny wymagać jedynie, by wraz ze złożeniem zeznania podatkowego, podatnik przedstawił informacje umożliwiające w przybliżeniu określić czy potrzebne będzie dalsze badanie.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991