top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Dokumentacja podatkowa wg PATA

Dokumentacja podatkowa według PATA powinna składać się z poniższych części oraz zawierać następujące informacje i załączniki.

Część I: Struktura organizacyjna

 • Identyfikacja i określenie typów powiązań między podmiotami biorącymi udział w badanej transakcji oraz wskazanie przedsiębiorstw powiązanych, których transakcje bezpośrednio lub pośrednio wpływają na politykę cenową w grupie.
 • Opis struktury (wraz ze schematem organizacyjnym) grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorstwo sporządzające dokumentację podatkową.

Część II: Rodzaj działalności, branży i warunków rynkowych

 • Opis działalności firmy zawierający jej historię, charakterystykę rynku, na którym przedsiębiorstwo działa oraz wskazanie na czynniki makro- i mikroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na przyjęcie danego poziomu cen.
 • Przedstawienie biznesplanu i strategii działania całej grupy kapitałowej, które dają wgląd na stosunki pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami powiązanymi.
 • Opis wewnętrznych procedur i systemów kontrolowania transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi.
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego.
 • Opis wartości niematerialnych i prawnych wpływających na cenę dóbr lub usług oferowanych przez podmiot będący stroną badanej transakcji.
 • Kopia rocznego sprawozdania finansowego za okres, w którym miała miejsce badana transakcja oraz za pięć lat wstecz.
 • Informacja o funkcjach pełnionych przez strony transakcji, angażowanych aktywach i ponoszonym przez nie ryzyku.
 • Komentarz do struktury kapitałów w przedsiębiorstwie.

Część III: Transakcje kontrolowane

 • Opis transakcji kontrolowanej uwzględniający: niezbędne do jej zaistnienia dobra i usługi oraz wartości niematerialne i prawne z nimi powiązane, uczestników transakcji, zakres transakcji, ilość transakcji jednostkowych, typ i wartość badanej transakcji (przy uwzględnieniu wszelkich istotnych interesów przedsiębiorstw powiązanych na wszystkich związanych z daną transakcją rynkach), walutę płatności, warunki transakcji i ich związek z warunkami innych transakcji zawieranych pomiędzy stronami.
 • Identyfikacja wewnętrznych danych związanych z badaną transakcją.
 • Kopie wszelkich istotnych dla analizowanej transakcji umów i porozumień zawartych w ramach grupy.

 Część IV: Założenia, strategie, polityka przedsiębiorstwa

 • Zapis istotnych informacji dotyczących w szczególności strategii przedsiębiorstwa i specjalnych warunków jego działania, jak np. realizacja strategii podziału rynku, sposoby doboru kanałów dystrybucji i strategie zarządzania, które mogą wpływać na cenę transferu.
 • Pod warunkiem, że podatnik realizuje założenia strategii podziału rynku, do dokumentacji podatkowej powinny zostać załączone odpowiednie analizy przeprowadzone przed rozpoczęciem wcielania jej w życie. Strategia taka powinna być realizowana jedynie przez uzasadniony okres i generować koszty proporcjonalne do prognozowanych zysków wynikających z jej zastosowania.
 • Założenia i informacje wpływające na ustalanie poziomu cen transferu oraz dokumenty ustanawiające politykę cenową zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla całej grupy kapitałowej.

Część V: Umowy o podziale kosztów

 • Kopia ewentualnej umowy o podziale kosztów (CCA) z uwzględnieniem wszystkich wprowadzanych do niej zmian i aktualizacji oraz inne dokumenty związane z implementacją CCA w grupie.
 • Lista uczestników porozumienia oraz innych podmiotów mogących, pod pewnymi warunkami, korzystać z efektów CCA.
 • Wskazanie możliwości zastosowania efektów działań objętych CCA przez podmioty nieuczestniczące w umowie z wyszczególnieniem poziomu spodziewanego w zamian wynagrodzenia.
 • Opis powodów, dla których każdy z uczestników porozumienia CCA do niego przystąpił.
 • Czas trwania umowy.
 • Procedura przystąpienia do umowy oraz konsekwencje wejścia (np. wniesienie opłaty wejściowej).
 • Całkowita kwota wkładów wniesionych na podstawie umowy przez uczestników porozumienia.
 • Wkłady wniesione przez każdego uczestnika porozumienia, ich forma (mogą być to np. działania takie jak przeprowadzenie badań) i wartość.
 • Opis metody użytej do określenia udziału każdej ze strony CCA z wyjaśnieniem dlaczego skorzystano z danej metody.
 • Identyfikacja oczekiwanych korzyści wynikających z CCA, ich zakres oraz formuły  wykorzystywane do przydzielania lub dzielenia oczekiwanych korzyści.
 • Korekta aktualizacyjna CCA, stworzona w sytuacji, gdy w toku realizacji porozumienia powstaną rozbieżności pomiędzy spodziewanymi a uzyskiwanymi korzyściami.

Część VI: Porównywalność transakcji i analiza funkcjonalna

 • Analiza porównywalności zawierająca:
 1. dla dóbr materialnych: wykaz ich cech fizycznych, jakość i dostępność na rynku,
 2. dla dóbr niematerialnych i prawnych oraz usług: formę transakcji, opis przedmiotu transakcji, prawo używania angażowanych wartości niematerialnych i prawnych oraz oczekiwane korzyści.
 • Dokumentacja czynników, które mogą wpływać na ceny (a co za tym idzie na zysk) w badanej transakcji.
 • Identyfikacja czynników branych pod uwagę przez podatnika przy ocenie porównywalności przedmiotów transakcji, w tym: charakterystyka dóbr, wartości niematerialnych i prawnych lub usług, które są porównywane, charakterystyka wykonywanych funkcji, wykorzystanych aktywów i ponoszonego ryzyka, warunków umowy, wykonywanej strategii oraz czynników makro- i mikroekonomicznych.
 • Kryteria doboru przedmiotów porównywalnych w tym uzasadnienie ekonomiczne oraz przedstawienie wyciągów z baz danych.
 • Sprawdzenie możliwości dokonania porównania wewnętrznego.

Część VII: Wybór metody wyceny transferu

 • Objaśnienie przyjętej metody ustalania cen transferowych wraz z uzasadnieniem wyboru.
 • Opis innych metod ustalania cen transferowych branych pod uwagę dla analizowanej transakcji, przedstawienie wstępnych kalkulacji cen przeprowadzonych za pomocą tych metod oraz uzasadnienie dlaczego żadna z tych metod nie została wybrana do zastosowania w analizowanej transakcji.

Część VIII: Zastosowanie metody wyceny transferu

 • Dokumentacja wszelkich przeprowadzonych kalkulacji wykonanych za pomocą wybranej metody ustalania cen transferowych i spis wszelkich czynników korygujących wpływających na wysokość ceny.
 • Aktualizacje dokumentacji opracowywanych na podstawie dokumentacji uprzednio sporządzonych, polegające na uwzględnianiu wszelkich zmian przedmiotowych transakcji oraz okoliczności jej przeprowadzania.

Część IX: Dokumenty źródłowe

 • Dokumenty niezbędne do sporządzenia dokumentacji cen transferowych i stanowiące podstawę dla przeprowadzenia analiz się na nią składających.

Jak zaznaczono we wstępie, TPDP zawiera wiele elementów pochodzących z Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Ponadto zasady w niej opisane stosowane są w rejonie Pacyfiku, dlatego regulacje te są mniej istotne z punktu widzenia europejskiego podatnika.

Wytyczne PATA do pobrania:

PATA TPDP

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991