top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Analizy porównywalności

Analiza porównywalności transakcji rynkowych dotyczy szczegółowej analizy transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Analiza ta obejmuje porównanie danych finansowych (w tym handlowych) w formie:

  • wewnętrznej (na podstawie danych wewnętrznych w zakresie tożsamych lub podobnych transakcji)
  • zewnętrznej (na podstawie danych rynkowych, w zakresie porównywalnych transakcji)

Zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (OECD, Paryż, 2010), analiza porównywalności oznacza takie stosowanie zasady pełnej konkurencji, gdzie porównuje się warunki transakcji między podmiotami powiązanymi z warunkami transakcji między podmiotami niezależnymi. Aby takie porównanie było uprawnione, brane pod uwagę charakterystyczne cechy sytuacji ekonomicznej muszą być porównywalne. Oznacza to, że żadna z ewentualnych różnic między porównywanymi sytuacjami nie może wpłynąć znacząco na warunek rozpatrywany z metodologicznego punktu widzenia (np. cena lub marża) albo że można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek w celu wyeliminowania wpływu jakichkolwiek różnic.

Określanie stopnia porównywalności
Przy ustalaniu stopnia porównywalności, a szczególnie korekt, jakie powinny być wprowadzone w celu osiągnięcia warunku porównywalności, należy dobrze zrozumieć sposób, w jaki spółki niezależne oceniają potencjalne transakcje. Podmioty niezależne oceniając transakcję, porównują tę z innymi realnie możliwymi transakcjami i zawrą ją tylko wtedy, gdy nie będzie atrakcyjniejszej. Podmiot niezależny na przykład nie zaakceptuje ceny oferowanej za jego produkt przez inne podmioty niezależne, jeżeli wie, że są potencjalni klienci, którzy chcą zapłacić więcej. Ten element jest istotny dla problemu porównywalności, ponieważ podmioty niezależne zazwyczaj biorą pod uwagę wszelkie istotne ekonomicznie różnice pomiędzy opcjami realnie dostępnymi (takie jak różnice w poziomie ryzyka lub inne czynniki porównywalności).

Wszystkie metody badania cen transferowych oparte na zasadzie pełnej konkurencji zakładają, że podmioty niezależne rozważając dostępne opcje i porównując je, biorą pod uwagę te różnice pomiędzy nimi, które znacząco mogą wpłynąć na ich wartość.
I tak należy się spodziewać, że przed kupieniem produktu po danej cenie niezależne przedsiębiorstwa rozważą, czy mogą kupić taki sam produkt po niższej cenie od innego podmiotu. We wszystkich przypadkach należy dokonać korekt w celu uwzględnienia różnic pomiędzy transakcjami wewnątrzgrupowymi i transakcjami zewnętrznymi, które mają znaczący wpływ na cenę stosowaną lub dochodowość wymaganą przez podmioty niezależne.

Czynniki porównywalności
Jak już zauważono, przy dokonywaniu porównań należy wziąć pod uwagę istotne różnice między porównywanymi transakcjami lub przedsiębiorstwami. Do określenia stopnia rzeczywistej porównywalności, a następnie dokonania odpowiednich korekt w celu ustalenia warunków zgodnych z zasadą wolnego rynku (lub ich zestawu) niezbędne jest porównanie tych cech transakcji lub przedsiębiorstw, które mogą wpłynąć na warunki transakcji zgodnych z zasadą wolnego rynku. Obejmują one:

  • cechy charakterystyczne dóbr lub usług transferowanych
  • funkcje wykonywane przez strony (biorąc pod uwagę użyte aktywa i podejmowane ryzyko)
  • warunki umowne
  • sytuację ekonomiczną stron oraz
  • stosowane przez nie strategie handlowe i przemysłowe.

Znaczenie każdego z tych czynników przy ustalaniu porównywalności zależy od natury transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi i przyjętej metody ustalania cen.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991