top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stan prawny do 31.12.2016 roku

Dokumentacja podatkowa powinna zostać opisana w oparciu o następujący zakres informacji:

1. Określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji z uwzględnieniem użytych aktywów i podejmowanego ryzyka,

2. Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,

3. Metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,

4. Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,

5. Wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,

6. Określenie korzyści oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji,  związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy katalog został zawarty w art. 9a ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 21, poz. 86) oraz w art. 25a ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 80, poz. 350) i przedstawia minimalny zakres informacji, które muszą być zawarte w dokumentacji podatkowej. W celu jak najlepszego wywiązania się z obowiązku dokumentacyjnego, podatnik powinien zawrzeć w dokumentacji również wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na opisywaną transakcję. Przykładowo dokumentacja dotycząca usług powinna zostać rozbudowana o szczegółowy opis otrzymanych usług oraz potwierdzenie, że uiszczane opłaty mają związek z wyświadczonymi usługami.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991