top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Analiza funkcjonalna

Analiza funkcjonalna  jest jednym z elementów dokumentacji podatkowej cen transferowych określonym w ustawach o podatku dochodowym. Art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy CIT oraz art. 25a ust. 1 pkt 1 nakładają na podatnika obowiązek uwzględnienia w przygotowywanej dokumentacji „funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji, uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko”.

Analiza funkcjonalna jest logicznym uporządkowaniem danych dotyczących transakcji
i uczestniczących w niej podmiotów. Jej głównym celem jest określenie, która za stron wykonuje ekonomicznie istotne funkcje, mające wpływ na tworzenie wartości w badanej transakcji. Zwraca się w niej także szczególną uwagę na strukturę i organizację grupy przedsiębiorstw powiązanych. Stosowne jest także określenie na mocy jakiego tytułu prawnego podatnik wykonuje swoje funkcje.

Aby dokumentacja podatkowa mogła spełniać swoją funkcję, powinna stanowić integralną całość, a poszczególne jej elementy muszą być w sposób logiczny ze sobą powiązane. W szczególności dotyczy to: funkcji wykonywanych przez strony transakcji, aktywów angażowanych w realizację transakcji oraz ryzyk ponoszonych w związku z transakcją. Elementy te powinny być badane i opisywane z zachowaniem wyżej wymienionej kolejności, ponieważ każdy kolejno analizowany element oddziałuje na pozostałe. Logicznym jest, że funkcje pełnione przez strony transakcji będą pociągały za sobą konieczność angażowania specyficznych aktywów, a realizacja zidentyfikowanych funkcji oraz użycie konkretnych aktywów będzie generowało różnego rodzaju ryzyka gospodarcze. Zbiorcze wyniki analizy funkcjonalnej będą natomiast wpływać na rodzaj i poziom prognozowanych kosztów transakcji.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991