top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Strategia gospodarcza

Element dokumentacji podatkowej traktujący o strategii gospodarczej jest opcjonalny i przygotowuje się go tylko w sytuacji, kiedy faktycznie realizowane w związku ze strategią przedsiębiorstwa działania mają wpływ na ustalone warunki transakcji. Wpływ czynników związanych z realizacją deklarowanej  przez podmiot strategii gospodarczej nie może być brany pod uwagę w przypadkach, gdy późniejsze działania tego podmiotu nie potwierdzają realizacji danej strategii, chyba że brak takiej realizacji wynika z przyczyn od podmiotu niezależnych, których nie mógł on przewidzieć, podejmując daną strategię. Przyjmuje się, że oba podmioty powiązane będące stronami transakcji powinny uczestniczyć w kosztach realizacji takiej strategii gospodarczej w stopniu proporcjonalnym do oczekiwanych korzyści płynących z jej wdrożenia.

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych[1] wskazują, że strategia gospodarcza obejmuje w szczególności:

1. stosowanie cen promocyjnych przy wchodzeniu na dany rynek,
2. czasową obniżkę zysków w  zamian za wyższe zyski długoterminowe,
3. ponoszenie przez pewien okres wyższych kosztów w celu utrzymania się na rynku lub zdobycia nowego,
4. wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

W tym punkcie dokumentacji należy również wskazać inne okoliczności mogące wpływać na warunki transakcji. Do czynników cenotwórczych należą m. in.:

  • położenie geograficzne rynku,
  • wielkość rynku,
  • natężenie konkurencji,
  • możliwość substytucji przez inne dobra / usługi,
  • wolumen sprzedaży,
  • faza cyklu życia produktu,
  • wielkość popytu i podaży na rynku,
  • siła przetargowa nabywców,
  • zakres uregulowania rynku,
  • ryzyko prawne, polityczne.

Faktycznie realizowana strategia gospodarcza może uzasadniać i tłumaczyć postępowanie podatnika odbiegające od rynku. Przykładowo wejście na nowy rynek usprawiedliwia stosowanie cen promocyjnych czy ponoszenie wyższych kosztów marketingowych związanych z reklamą i pozyskiwaniem nowych kanałów dystrybucji.


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2009 r. nr 160, poz. 1268 z późn. zm.) §11.1. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2009 r. nr 160, poz. 1267 z późn. zm.) § 11.1.

 

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991