top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stan prawny do 31.12.2016 roku

Obowiązek dokumentacyjny obejmuje transakcję lub sumę transakcji między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  • 100 000 EUR – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego* (tylko dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych); albo
  • 30 000  EUR  –  w  przypadku  świadczenia  usług,  sprzedaży  lub  udostępnienia  wartości niematerialnych i prawnych; albo
  • 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 EUR.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 EUR.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego
w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek dokumentacyjny obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 EUR.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego
w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Ponadto obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje również transakcje realizowane przez grupy producentów rolnych i grupy producentów owoców i warzyw. Przy czym wymienione powyżej grupy nie będą musiały sporządzić dokumentacji podatkowych do dwóch rodzajów transakcji:

  • odpłatnego zbycia na rzecz grupy produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
  • odpłatnego zbycia przez grupę na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

W przypadku pozostałych transakcji zawieranych w ramach wskazanych powyżej grup jeśli zostanie przekroczony odpowiedni limit transakcyjny, wówczas wystąpi obowiązek dokumentacyjny.

Kwoty wskazane w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja.


*Kapitał zakładowy określa się na podstawie kwoty kapitału zakładowego / akcyjnego, zgodnego z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednich jego korekt wynikających z regulacji podatkowych (art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Korekty obejmują następujące elementy:

1. kwotę zadeklarowaną, lecz faktycznie nie wpłaconą na kapitał zakładowy
2. kwotę kapitału zakładowego pokrytą z wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) [konwersja wierzytelności na kapitał];
3.
kwotę wartości  niematerialnych  i  prawnych,   od  których  nie  dokonuje  się  odpisów amortyzacyjnych, a wniesionych aportem na pokrycie tego kapitału zakładowego.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991