top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stan prawny do 31.12.2016 roku

Podmioty powiązane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy podzielić na te powiązane kapitałowo, personalnie lub rodzinnie.

1. Powiązania kapitałowe
Wśród powiązań kapitałowych możemy wyróżnić powiązania bezpośrednie oraz pośrednie, które występują zarówno w relacjach krajowych, jak również międzynarodowych.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, oznacza sytuację, w której jeden podmiot bezpośrednio (powiązanie bezpośrednie) lub pośrednio (powiązanie pośrednie) posiada, co najmniej 5% udziału w kapitale innego podmiotu.

Określając wielkość udziału pośredniego, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Przykład
Podmiot A posiada 35% udziału w podmiocie B, Podmiot B posada 15% udziału w podmiocie C to podmiot A posiada w podmiocie C pośrednio 15% udziału.

2. Powiązania personalne
W ramach powiązań personalnych możemy wyróżnić:

  • powiązania osobowe, wynikające z faktu, iż osoba fizyczna sprawuje funkcje właścicielskie, zarządcze lub kontrolne jednocześnie w dwóch różnych podmiotach, dodatkowo w przypadku podmiotów krajowych katalog powiązań osobowych jest rozszerzony o powiązania wynikające ze stosunków rodzinnych;
  • powiązania wynikające ze stosunku pracy, występują w przypadku transakcji pomiędzy podatnikiem a podmiotem (spółką), której właścicielem jest, bądź w której pełni funkcje zarządcze lub kontrolne, pracownik podatnika.

Ocena charakteru powiązań powinna uwzględniać relację pomiędzy podatnikami (lub osobami pełniącymi u nich funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze), która może spowodować, że jeden podatnik pozostaje w stosunku dominacji wobec drugiego, przez co ma realny wpływ na warunki transakcji zawieranych z tym podatnikiem lub też w sytuacji, gdy wspólny interes obu podatników wynikający z łącznego ich stosunku majątkowego jest na tyle istotny, że może wpływać na to, że są oni skłonni zawrzeć transakcję na warunkach, których nie ustaliliby nie pozostając w takim stosunku.


3. Powiązania rodzinne
Powiązania rodzinne występują pomiędzy osobami ze sobą spokrewnionymi i spowinowaconymi. Art. 11 ust. 6 uCIT oraz art. 25 ust. 6 uPIT mówią, że „Poprzez pojęcie powiązań rodzinnych (…) rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia”. W celu prawidłowego zrozumienia tego przepisu należy wyjaśnić w jaki sposób definiowane jest pokrewieństwo lub powinowactwo drugiego stopnia w przepisach prawnych. Ustawy o podatkach dochodowych nie odnoszą się do tego problemu, dlatego należy sięgnąć do art. 617 § 1 i 2 oraz art. 618  § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[1].

Krewnymi są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, więc decydującym czynnikiem są w tym przypadku więzy krwi. Pokrewieństwo oblicza się w liniach (prostej i bocznej) oraz w stopniach. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Przy czym można wyróżnić linię wstępną i zstępną. Linia wstępna to rodzice, dziadkowie i pradziadkowie (wstępni), natomiast do linii zstępnej należą dzieci, wnuki i prawnuki (zstępni). Krewnymi w linii bocznej są osoby, które mają co najmniej jednego wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej, czyli nie pochodzą jedna od drugiej.

Stopień pokrewieństwa jest określany na podstawie liczby urodzeń, wskutek których pokrewieństwo powstało, tj. oblicza się go według liczby urodzeń od wspólnego przodka. Przykładowo syn jest krewnym pierwszego stopnia w linii prostej swoich rodziców, a wnuczka jest krewnym drugiego stopnia w linii prostej swoich dziadków. Pokrewieństwo w linii bocznej w obrębie tego samego pokolenia zawsze jest opisywane liczbą parzystą – rodzeństwo jest więc krewnymi drugiego stopnia w linii bocznej, ciocia i bratanek są krewnymi drugiego stopnia w linii bocznej, a kuzynowie są krewnymi czwartego stopnia w linii bocznej.

Powinowactwo jest stosunkiem łączącym męża lub żonę z krewnymi drugiego małżonka. Ważne jest przy tym, że trwa ono nawet pomimo ustania małżeństwa. Linie oraz stopnie powinowactwa ustala się analogicznie do linii i stopni pokrewieństwa. Przykładowo szwagier dla męża jest powinowatym drugiego stopnia w linii bocznej,
a teść powinowatym pierwszego stopnia w linii prostej.

Powyższe wyjaśnienia mają znaczenie przy określaniu czy osoby pozostające ze sobą w stosunkach rodzinnych są zobligowane do przygotowania dokumentacji podatkowej w przypadku przeprowadzania wspólnych transakcji, których wartość przekracza progi  wskazane w uCIT oraz uPIT. Pokrewieństwo i powinowactwo są uznawane przez przepisy podatkowe jedynie do drugiego stopnia, dlatego np. kuzynostwo prowadzące ze sobą interesy i przeprowadzające transakcje nie będą uznani za podmioty powiązane. Podobnie będzie w przypadku dziadka i wnucząt czy wuja i bratanka.


[1] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
Art. 617 [Pokrewieństwo]
§ 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.
§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.
Art. 618 [Powinowactwo]
§ 1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.
§ 2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991