top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Czynności sprawdzające

Czynności sprawdzające podejmowane są przez organ podatkowy z urzędu. W tym zakresie organ podatkowy może podejmować czynności sprawdzające mające na celu:

1. sprawdzenie terminowości:

  • składania deklaracji,
  • wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,

2.    stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1,
3.    ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Należy mieć na uwadze, iż Dokumentacja podatkowa cen transferowych ma charakter informacyjny, a zatem jest opisem stanu faktycznego dotyczącego realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W naszej ocenie pkt 3 powyżej upoważnia organ podatkowy do wystąpienia do podatnika w trybie art. 9a ust. 4 uCIT (odpowiednio regulacji w uPIT) o przedstawienie DPCT w terminie 7 dni. Organ podatkowy może również zwrócić się do podatnika o przedstawienie wszystkich dowodów potwierdzających zapisy dokonane w DPCT. W szczególności organ podatkowy może zażądać przedstawienia uwierzytelnionych oraz przetłumaczonych kopii dokumentów obcojęzycznych, a związanych z realizacją transakcji udokumentowaną DPCT.

Trzeba zaznaczyć, iż czynności sprawdzające często mają charakter tzw. kontroli krzyżowej tj. weryfikacji zapisów księgowych ze względu na kontrolę innego podatnika. Tak prowadzone czynności wyjaśniające w określonych okolicznościach mogą skutkować żądaniem przedstawienia DPCT.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991